Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Ta witryna internetowa https://the-aviator-game.com („Witryna”) jest zobowiązana do ochrony Twoich Danych Osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności („Polityka”) w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odwiedzając tę ​​Stronę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę. Dowiesz się, jakie Dane Osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie masz w związku z nimi prawa. Jeśli w niniejszej Polityce są jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, zamknij tę Witrynę i nie korzystaj z usług tutaj świadczonych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej Witryny i aplikacji mobilnych („Aplikacje”) i/lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub działań (zwanych dalej „Witrynami”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed podjęciem decyzji o podaniu swoich Danych Osobowych.

Вход
Регистрация

Jakie dane osobowe zbieramy?

Przetwarzamy Dane Osobowe, które dobrowolnie przekazujesz podczas korzystania z Witryn lub Aplikacji. Automatyczne zbieranie informacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się automatycznie podczas odwiedzania, korzystania lub poruszania się po Witrynach. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, ustawienia językowe, adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, jak i kiedy korzystasz z naszych Witryn oraz inne informacje techniczne. Dane te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Witryn oraz do naszych wewnętrznych analiz i raportów. Podobnie jak wiele innych firm, zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

W jaki sposób wykorzystuje się te informacje?

Dane osobowe przetwarzane za pomocą plików cookie (patrz Polityka plików cookie) mogą być wykorzystywane do śledzenia ruchu do iz innych Witryn. Nie używamy plików cookie do identyfikacji osobistej.

Вход
Регистрация

Czy Twoje dane będą udostępniane innym?

Udostępniamy i ujawniamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie za Twoją zgodą lub w następujących sytuacjach:

 • Zgodnie z wymogami prawa. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, żądanie rządu, w przypadku postępowania sądowego lub nakazu sądowego.
 • Żywotne interesy i prawa. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących potencjalnych naruszeń naszych zasad, podejrzenia oszustwa, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa dowolnej osoby i nielegalnej działalności lub jako dowód w postępowaniu sądowym z udziałem nas.
 • Za Twoją zgodą. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe za Twoją zgodą.

Używamy plików cookie, aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Nasze serwery znajdują się w europejskich centrach danych. Jeśli odwiedzasz nasze strony spoza Europy, pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas i strony trzecie, z którymi współpracujemy. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych lub inne przepisy tak kompleksowe jak w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem. Każde transgraniczne przekazywanie Twoich Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie opierać się na:

Вход
Регистрация
 • standardowe przepisy o ochronie danych przyjęte przez Komisję Europejską lub odpowiednie organy ochrony danych; Lub
 • decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca, że ​​państwo trzecie jest w stanie odpowiednio chronić Twoje Dane Osobowe; Lub
 • za Twoją zgodą lub inną podstawą prawną, na podstawie której mamy prawo dokonać przelewu.

W jaki sposób wchodzimy w interakcje ze stronami internetowymi osób trzecich?

Nasze Witryny mogą zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych Witryn, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych przekazywanych stronom trzecim. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do Danych Osobowych gromadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych, które udostępniasz zewnętrznym dostawcom promującym inne Witryny, usługi lub aplikacje niezwiązane z naszymi Witrynami.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Dopóki jesteś naszym klientem, będziemy musieli przechowywać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i umownymi. Po zaprzestaniu korzystania z naszych usług Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez pięć lat. Przechowujemy Twoje dane osobowe z kilku powodów, w tym:

 • Aby spełnić zobowiązania prawne wynikające z prawa UE/prawa lokalnego (np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisy licencyjne);
 • W celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych (takich jak roszczenia z tytułu zaniedbania), które mogą zostać wniesione przeciwko nam;
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne i prawa w odniesieniu do danych osobowych;
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na wykonywaniu prac analitycznych;
 • Aby spełnić wymagania właściwych organów w zakresie ochrony danych osobowych.

O ile przepisy prawa nie będą wymagały przetwarzania Twoich Danych Osobowych w danym momencie, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje Dane Osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), Twoje Dane Osobowe będą bezpieczne i odizolowane od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Nasze strony internetowe posiadają wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Posiadamy dział oszustw i najnowocześniejsze systemy do wykrywania i zapobiegania podejrzanym działaniom. Każde konto związane z podejrzaną działalnością zostanie zawieszone i poddane szczegółowemu dochodzeniu. Jeśli jako użytkownik masz jakiekolwiek obawy dotyczące działań związanych z Twoim kontem, takich jak transakcje, których nie dokonałeś lub nieoczekiwane zmiany salda, skontaktuj się z nami natychmiast. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, ale pamiętaj, że nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa całego Internetu. Przekazywanie danych osobowych do iz naszych Witryn odbywa się na własne ryzyko. Udostępniaj dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Czy zbieramy dane osobowe od nieletnich?

Nie gromadzimy danych osobowych i nie oferujemy naszych usług osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia. Korzystając z naszych Witryn, oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat. Jeśli okaże się, że użytkownik Witryny ma mniej niż osiemnaście (18) lat, konto to zostanie natychmiast usunięte i zostaną podjęte działania w celu natychmiastowego usunięcia wszystkich Danych Osobowych tego użytkownika. Jeśli dowiesz się o obecności w naszej bazie Danych Osobowych osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, prosimy o kontakt e-mailowy.

Jakie są Twoje prawa do prywatności?

Masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do

Prośba o dostęp i otrzymanie kopii swoich danych osobowych:

Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Ponadto masz również prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, które mogą być nieprawidłowe lub uległy zmianie od czasu ich udostępnienia, zostały zmienione lub usunięte. Żądania te są przetwarzane bezpłatnie i można je przesyłać pocztą elektroniczną.

Żądanie zmiany lub usunięcia danych osobowych:

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, na przykład, gdy:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane;
 • Wcześniej zgodziłeś się skorzystać z danych osobowych, ale postanowiłeś je wycofać, i nie mamy żadnych podstaw do ich wykorzystania zgodnie z prawem w sprawie ochrony danych osobowych;
 • Jeśli nie możemy zapewnić prawnego uzasadnienia, aby kontynuować przetwarzanie danych osobowych;
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych, nie mamy żadnych powodów prawnych do kontynuowania przetwarzania danych osobowych;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z wymogami prawa;
 • To prawo ma obowiązkowe okresy przydatności do spożycia zgodnie z lokalnymi przepisami i decyzjami.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych:

Masz prawo ograniczyć („blok” lub „zakaz”) przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie jest przez ciebie ograniczone, Twoje dane osobowe będą nadal przechowywane, ale nie będziemy ich używać w przyszłości. Mamy ścisłą rozliczanie użytkowników, którzy poprosili o zablokowanie dalszego wykorzystania swoich danych osobowych, aby zagwarantować im przestrzeganie ograniczeń w przyszłości. Możesz użyć tego właściwie, kiedy:

 • Zakwestionujesz dokładność danych osobowych (podczas przeprowadzania kontroli danych);
 • Przetwarzanie jest nielegalne i sprzeciwiasz się usuwaniu danych osobowych, zamiast tego prosząc o ograniczenie przetwarzania;
 • Nie mamy większej potrzeby przetwarzania twoich danych osobowych, ale prosicie o skorzystanie z prawa lub ochronę przed roszczeniem sądowym;
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszych prawnych interesach biznesowych, ale sprzeciwiasz się, i do tej pory sprawdzamy, czy istnieje podstawy do ciągłego przetwarzania danych.

Uzyskanie danych osobowych: Masz prawo odbierać dane osobowe podane w standardowym formacie automatycznym. Umożliwia to otrzymywanie własnych danych i używać ich ponownie według własnego uznania. Nie jest to jednak ogólne prawo i powstaje tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych:

w oparciu o twoją harmonię lub, jeśli to konieczne, w celu spełnienia warunków umowy;
Gdy dane podlegają wyłącznie automatycznym przetwarzaniu.

Możesz wysłać swoje żądanie, aby odebrać dane do nas przez E -MAIL.

Przegląd zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wszystkie wnioski o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych są rozważane zgodnie z obecnym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania, dopóki nie zostanie przegląd. Jeśli mieszkasz w europejskiej strefie gospodarczej i uważasz, że nielegalnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego w celu ochrony danych osobowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć w następującym linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorites/index_en.htm.

Cook i inne technologie

W większości witryn użycie plików CUK jest domyślnie skonfigurowane. W zależności od preferencji możesz usunąć lub odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub je odrzucić, może to wpłynąć na prawidłowe wyświetlanie witryn i prezentowanych na nich usług. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszych zasadach, aby korzystać z plików Cook.

Czy ta polityka prywatności jest aktualizowana?

Niniejsza Polityka prywatności można okresowo aktualizować. Zaktualizowana wersja jest publikowana i wchodzi w życie, gdy tylko będzie dostępna online. Jeśli wprowadzone zostaną znaczące zmiany, powiadomienie o nowej wersji można opublikować na stronie głównej witryny lub skierowane bezpośrednio do Ciebie. Zalecamy regularne przeglądanie tej polityki poufności, aby na bieżąco zachować najnowsze aktualizacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie tej polityki poufności?

Jeśli masz pytania lub komentarze na temat tej polityki poufności, skontaktuj się z nami przez e -Mail.

Вход
Регистрация
Авиатор